03 Lis

Podstawowe informacje

/ in Emerytura

 

Obecny system obliczania emerytury – im dłużej pracujesz, tym większą masz emeryturę.

Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowa emerytura kapitałowa.

Sposób obliczania emerytury zachęca do dłuższego pozostawania na rynku pracy, ponieważ odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę pozwala na podniesienie świadczenia. Dlaczego? Emerytura w nowym systemie obliczana jest na podstawie ilorazu sumy zwaloryzowanych składek (oraz – dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1999 r. – kapitału początkowego) i średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę podawanego corocznie w – wspólnych dla kobiet i mężczyzn – tablicach trwania życia. Podstawą ustalenia emerytury będzie więc suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS (wraz z kwotą środków przeniesionych z OFE). Wysokość emerytury zależeć będzie od ewidencjonowanych i zwaloryzowanych kwot środków oraz od średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Składka emerytalna ustalona jest w jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych wysokości, stanowiącej 19,52% podstawy wymiaru składki, czyli naszego wynagrodzenia brutto. Podstawa wymiaru może się dla różnych grup ubezpieczonych różnić. Dla pracowników i osób wykonujących umowę-zlecenie podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Comiesięczna wysokość składki zależy tym samym od wielkości przychodu. Przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione płacą także 19,52%, ale minimalną podstawą wymiaru jest 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawą obliczenia emerytury jest kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie (wraz z kwotą środków przeniesioną z OFE do FUS w ramach suwaka bezpieczeństwa). Tak ustaloną podstawę obliczenia emerytury dzieli się przez obliczaną przez Główny Urząd Statystyczny, wspólną dla obu płci, dalsza oczekiwaną długość życia ubezpieczonego. Emeryturę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby ustalić emeryturę środki zgromadzone na subkoncie ubezpieczonego są przenoszone na jego konto (nie dotyczy to kobiet pobierających okresową emeryturę kapitałową).

W przypadku śmierci emeryta w okresie pierwszych trzech lat pobierania emerytury, osoba uposażona (wskazana przez emeryta) nabywa prawo do wypłaty gwarantowanej. Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między kwotą środków zewidencjonowanych na subkoncie a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie.

 

Okresowa emerytura kapitałowa
Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie ubezpieczonej (kobiecie), urodzonej  po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 października 1973 r. która:

  • była członkiem otwartego funduszu emerytalnego,
  • ukończyła wiek emerytalny niższy niż wiek emerytalny mężczyzn
  • ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,

a kwota środków zgromadzonych na  rachunku w otwartym funduszu emerytalnym ,  ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura na nowych zasadach, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Wypłacone okresowe emerytury kapitałowe zmniejszają stan subkonta.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa z dniem poprzedzającym dzień, w którym uprawniona ukończy „męski” wiek emerytalny. Pozostałe na subkoncie środki służą do ponownego ustalenia emerytury. Nowe świadczenie nie może być niższe niż dotychczasowa emerytura i okresowa emerytura kapitałowa.

W przypadku śmierci, w okresie wypłaty okresowej emerytury kapitałowej środki na subkoncie ubezpieczonej są dziedziczone. 

 

źródło:emerytura.gov.pl

Więcej w tej kategorii: Składka emerytalna »

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online