Pytania i odpowiedzi

 

 

Kto może oszczędzać na IKZE?

 

Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów.

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, iż ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. dla małżonków.

 

Dlaczego oszczędzanie na IKZE jest atrakcyjne?

Od 2014 r. weszły w życie korzystne zmiany w zakresie opodatkowania wypłat z IKZE dla oszczędzających i dla osób uprawnionych do środków z IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego – takie wypłaty będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%. Opodatkowanie zwrotu środków z IKZE pozostawiono bez zmian – PIT według skali podatkowej.

Jaki jest roczny limit wpłat na IKZE?

Na IKZE można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu będzie ulegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Wysokość kwoty wpłat na IKZE w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł.

Czy z IKZE można wycofać część środków?

Z konta IKZE nie można wycofać część zgromadzonych środków, tak jak z konta IKE. Z IKZE możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie. Zwrot środków podlega opodatkowaniu PIT wg skali podatkowej

Jak wygląda wypłata środków z IKZE?

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
  • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.

Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE.

Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na IKZE, w przypadku jego śmierci. Wtedy wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego na rzecz osoby uprawnionej podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.

Gdzie można założyć IKZE?

IKZE mogą oferować:
• fundusze inwestycyjne
• podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską
• zakłady ubezpieczeń na życie
• banki
• dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne

Jaką kwotę będzie można wpłacić do IKE?

Maksymalny roczny limit wpłat na IKE wynosi 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Minister Pracy i Polityki Społecznej co roku ogłasza wysokość tej kwoty do końca roku, poprzedzającego rok, w którym będę dokonywane wpłaty na IKE.

Osoby małoletnie (w wieku 16-18 lat) będą mogły wpłacić na IKE kwotę nieprzekraczającą ich dochodów z tytułu umowy o pracę.

Wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2021 wynosi 15 777 zł.

Czy można wpłacić na IKE więcej, niż wynosi roczny ustawowy limit?

W przypadku, gdy wpłacimy na IKE więcej niż dopuszczalny limit wpłaty na IKE, instytucja finansowa prowadząca nasze konto będzie zobowiązana do przekazania nam nadpłaconej kwoty.

Ile można mieć IKE?

Można posiadać tylko jedno IKE. Na jednym IKE oszczędności może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKE z inną osobą, np. małżonkiem czy z dzieckiem. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek. Dotyczy on przypadku, kiedy zdecydujemy się powierzyć swoje oszczędności towarzystwu funduszy inwestycyjnych. W tym przypadku możemy podpisać umowy z kilkoma funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez dane towarzystwo.

Gdzie można założyć IKE?

IKE można założyć podpisują umowę z:

  • otwartym funduszem inwestycyjnym i specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską, a więc domem maklerskim i bankiem prowadzącym działalność maklerską
  • zakładem ubezpieczeń na życie
  • bankiem
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym

 

Kiedy skorzystam ze zwolnienia podatkowego?

Przyjęto założenie, że IKE ma służyć oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, dlatego też z ulgi podatkowej będą mogły skorzystać jedynie osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po 60 roku życia, a w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych po 55 roku życia. Obok spełnienia warunku wieku, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego oszczędzający muszą również:

  • dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

 

Czy mogę założyć i gromadzić oszczędności na IKE jeśli jestem emerytem?

Ustawa o IKE nie zabrania emerytom i rencistom zakładania i gromadzenia oszczędności emerytalnych na IKE. Natomiast niewątpliwie IKE pomyślane jest jako konto, na którym gromadzone są środki, które po osiągnięcia wieku emerytalnego winny uzupełniać dochody emerytalne. Dlatego trzeba pomyśleć o jego założeniu znacznie wcześniej.

Jestem już uczestnikiem PPE. Czy mogę równocześnie mieć IKE?

Tak, oszczędzać na IKE można bez względu na to, czy jest się już uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Na IKE mogą oszczędzać również osoby, które są uczestnikami więcej niż jednego programu.

Czym IKZE różni się od IKE?

Chociaż IKZE w dużej mierze oparte są na rozwiązaniach przyjętych w funkcjonujących już IKE, to należy zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę dotyczącą opodatkowania. W IKZE zastosowano preferencję podatkową polegającą na odliczaniu od podstawy wpłat na to konto.

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online