IKZE. Dlaczego warto?

Skorzystaj z ulgi podatkowej

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje Ci możliwość odliczenia dokonywanych wpłat.

Ulga podatkowa do 2 019,46zł - rozliczając się za rok 2021 odliczysz od podstawy opodatkowania wpłaty dokonywane na IKZE (limit wpłat w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł dla osób na umowie o pracę oraz 9 466 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą). W formularzu PIT/0 to pola 29 - 30. Odliczyć możesz od powyższej kwoty 17%, 19%  lub 32%, w zależności od tego, który próg podatkowy osiągnąłeś.

Korzystniejsze warunki podatkowe

  • ulga w postaci odpisu Wpłat na IKZE w PIT-O 
  • wprowadzony został podatek ryczałtowy w wysokości 10% przychodu od kwoty wypłat z IKZE, na koniec umowy o prowadzenie IKZE

 

Prostsze zasady określania limitu wpłat na IKZE:

  • limit jest określany kwotowo i jest jednakowy dla wszystkich (w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł)
  • wyjątek stanowią osoby małoletnie, których wpłaty na IKZE, przy jednoczesnym dotrzymaniu limitu wpłat na IKZE, nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez nie w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę
  • Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2021 wynosi 9 466,20 zł.

 

Dostęp dla dużo szerszej grupy klientów:

  • do IKZE może przystąpić każda osoba fizyczna, odprowadzająca w Polsce podatek

 

Elastyczność wpłat

Szerokie możliwości decydowania o kwotach i częstotliwości wpłat na rachunek. Wpłacasz z dowolną częstotliwością. W zależności od swojej sytuacji finansowej wybierasz dogodny dla Ciebie termin.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Od zysków kapitałowych w IKZE nie płacisz podatku 19% zarówno przy wypłacie, jak i przy dokonywaniu zwrotu pieniędzy.

Dziedziczenie i brak podatku od spadków

W przypadku Twojej śmierci środki zgromadzone na IKZE zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom uprawnionym, bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

 

 

IKE. Dlaczego warto?

Ulga podatkowa związana z IKE

Taką możliwość uzyskuje się w chwili ukończenia 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 roku życia, pod warunkiem, że wcześniej, w co najmniej pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty.

Limit wpłat na IKE

W przypadku IKE limit jest ustalony każdego roku "Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne" i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2021 roku jest to 15 777 zł.

Elastyczność wpłat

PKO IKE daje szerokie możliwości decydowania o kwotach i częstotliwości wpłat na rachunek. Wpłacasz z dowolną częstotliwością. W zależności od swojej sytuacji finansowej wybierasz dogodny dla Ciebie termin.

Dziedziczenie i ulga podatkowa

Osoby uprawnione do dziedziczenia nie płacą podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu.

Transfer oszczędności z innego IKE lub PPE

Do PKO IKE można przenieść środki zgromadzone w innym IKE lub PPE (pracowniczym programie emerytalnym). W takim przypadku nie trzeba płacić podatku dochodowego, a instytucja ma prawo naliczyć dodatkową opłatę tylko w przypadku, gdy rezygnujemy z jej usług przed upływem roku od dnia podpisania umowy.

Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo Osoby Uprawnionej, po uprzednim zawarciu, z inną instytucją finansową, umowy o prowadzenie IKE albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. Wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE.

 

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online